Warunki uczestnictwa

Test oliwy z oliwek

 

Warunki uczestnictwa

 

 


§ 1 Organizator

Konkurs z nagrodami „Test wyboru najlepszej oliwy” będzie odbywał się od 15.10.2019 r. i będzie organizowany przez

BIO PLANETE F.J. MOOG SAS
Route de Limoux, F-11150 BRAM

reprezentowaną przez uprawionych do pojedynczej reprezentacji członków zarządu, panią Judith Faller-Moog i pana Jérôme Stremlera, tamże, 

Téléphone : +33 (0) 4 68 76 70 60
Fax : + 33 (0) 4 68 76 70 69
E-Mail: sales@bioplanete.com
Webseite: www.bioplanete.com/pl/

zwaną dalej „organizatorem”. Udział jest bezpłatny i nieuwarunkowany kupnem towarów ani usług.

§ 2 Przedmiot konkursu

(1) Konkurs z nagrodami „Test wyboru najlepszej oliwy” jest konkursem o charakterze reklamowym. Wzięcie udziału w konkursie polega na wypełnieniu testu wyboru najlepszej oliwy na stronie internetowej BIO PLANÈTE.

§ 3 Warunki uczestnictwa

(1) Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat i mieszkają w Polsce. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i dystrybutorzy Ölmühle Moog GmbH oraz członkowie ich rodzin. 

(2) Ponadto w przypadku wygranej uczestnik musi podać jednorazowo swoje prawdziwe dane osobowe, tj. nazwisko, imię, wiek, adres e-mail (celem przesłania ewentualnych nagród). Niepodanie jednej z tych obowiązkowych danych skutkuje wykluczeniem danego uczestnika z konkursu.

(3) Na jednego uczestnika przypada tylko jedno prawo do udziału w konkursie. Ponowne wzięcie udziału w konkursie może decyzją organizatora spowodować utratę prawa do uczestnictwa. 

(4) Udział jest bezpłatny i nieuwarunkowany kupnem towarów ani usług. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje niniejsze warunki uczestnictwa. 

(5) Naruszenie niniejszych warunków uczestnictwa uprawnia organizatora konkursu do wykluczenia danego uczestnika z udziału w nim. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której uczestnik podał nieprawdziwe informacje. W przypadku gdy wykluczony uczestnik okazał się wylosowanym zwycięzcą, tytuł ten może zostać mu odebrany. 

§ 4 Nagroda 

(1) Od 15.10.2019 r. spośród wszystkich uczestników losowany jest co kwartał jednorazowo bon na wybrany olej. Bon może zostać zrealizowany u polskiego dystrybutora Bio Planet S.A. 

(2) Uczestnictwo polega na wypełnieniu testu wyboru najlepszej oliwy na stronie internetowej

(3) Wyklucza się możliwość wypłacenia równowartości nagrody w gotówce lub wymiany nagrody. Bony można przekazać innej osobie. 

(4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za użyteczność nagrody.

§ 5 Losowanie zwycięzców, powiadomienie o nagrodzie i przenoszenie jej 

(1) Spośród uczestników organizator najpóźniej po 7 dniach od upływu danego kwartału wylosuje zwycięzcę. Zostanie on wybrany losowo spośród wszystkich uczestników.

(2) Zwycięzcy powiadomieni zostaną o wygranej w wiadomości e-mail. Zwycięzca musi w ciągu 72 godzin od powiadomienia o wygranej odpowiedzieć na wiadomość i przekazać swoje dane kontaktowe w celu przesłania bonu. Jeśli zwycięzca nie zgłosi się w podanym powyżej terminie, nagroda jest losowana ponownie między wszystkimi uczestnikami.

§ 6 Wręczenie nagrody; realizacja wygranej

(1) Nagroda jest wysyłana w wiadomości e-mail. 

(2) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne zmiany adresu, błędy przy podaniu adresu, jak i za swoją dostępność w momencie zawiadomienia. Uczestnikom nie przysługuje prawo do odszkodowania w przypadku zagubienia bonu.

§ 7 Wykluczenie drogi sądowej

Zarówno w odniesieniu do sposobu przeprowadzenia konkursu, jak i przyznania i wręczenia nagród wyklucza się drogę prawną.

§ 8 Zawieszenie konkursu; zmiana warunków uczestnictwa

(1) Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia w każdej chwili, w części lub w całości, konkursu bez dotrzymywania terminów lub do zmieniania jego przebiegu, jeśli z powodów technicznych (np. wirus komputerowy, manipulacja lub błędy w oprogramowaniu/usterki sprzętu) lub prawnych nie jest możliwe jego prawidłowe przeprowadzenie. 

(2) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków uczestnictwa także bez uprzedniej zapowiedzi. 

§ 9 Ograniczenie odpowiedzialności cywilnej

Wszelkie zobowiązania organizatora i jego organów, pracowników i osób działających w jego imieniu do wypłacenia odszkodowania z powodu lub w związku z konkursem, obojętnie z jakiego powodu prawnego, ogranicza się, o ile jest to prawnie dopuszczalne, do przypadków zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa. 

§ 10 Ochrona danych osobowych

(1) Obowiązuje nasza polityka prywatności, dostępna do wglądu na stronie internetowej https://www.bioplanete.com/pl/informationen/Zasady-zachowania-prywatnosci.html

(2) Dane osobowe podane przez uczestników w ramach konkursu będą zbierane, przechowywane, wykorzystywane jak również przekazywane osobom trzecim (np. w celu dostarczenia nagrody) przez organizatora bądź osoby działające w jego imieniu wyłącznie do celów przeprowadzenia i sfinalizowania konkursu. 

(3) Użycie wykraczające poza powyższe ramy nie będzie mieć miejsca.

 

Życzymy powodzenia w konkursie!

Państwa zespół BIO PLANÈTE