Warunki uczestnictwa

Test oliwy z oliwek

 

Warunki uczestnictwa

 

 

§ 1 Organizator
Konkurs z nagrodami „Test wyboru najlepszej oliwy” będzie odbywał się od 15.10.2019 r. i będzie organizowany przez

Huilerie Moog SAS                                                                      
Route de Limoux, F -11150 Bram                                                                              
RCS de Carcassonne 838 982 932

reprezentowaną przez uprawionych do pojedynczej reprezentacji członków zarządu, panią Judith Faller-Moog i pana Jérôme Stremlera, tamże, 

Telefon: +49 (0) 35241 820 80 
Faks: +49 (0)35241 820 829
E-mail: sales@bioplanete.com

zwaną dalej „organizatorem”. Udział jest bezpłatny i nieuwarunkowany kupnem towarów ani usług.

§ 2 Przedmiot konkursu
(1) Konkurs z nagrodami „Test wyboru najlepszej oliwy” jest konkursem o charakterze reklamowym. Wzięcie udziału w konkursie polega na wypełnieniu testu wyboru najlepszej oliwy na stronie internetowej BIO PLANÈTE.

§ 3 Warunki uczestnictwa
(1) Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat i mieszkają w Polsce. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i dystrybutorzy Ölmühle Moog GmbH oraz członkowie ich rodzin. 
(2) Ponadto w przypadku wygranej uczestnik musi podać jednorazowo swoje prawdziwe dane osobowe, tj. nazwisko, imię, wiek, adres e-mail (celem przesłania ewentualnych nagród). Niepodanie jednej z tych obowiązkowych danych skutkuje wykluczeniem danego uczestnika z konkursu.
(3) Na jednego uczestnika przypada tylko jedno prawo do udziału w konkursie. Ponowne wzięcie udziału w konkursie może decyzją organizatora spowodować utratę prawa do uczestnictwa. 
(4) Udział jest bezpłatny i nieuwarunkowany kupnem towarów ani usług. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje niniejsze warunki uczestnictwa. 
(5) Naruszenie niniejszych warunków uczestnictwa uprawnia organizatora konkursu do wykluczenia danego uczestnika z udziału w nim. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której uczestnik podał nieprawdziwe informacje. W przypadku gdy wykluczony uczestnik okazał się wylosowanym zwycięzcą, tytuł ten może zostać mu odebrany. 

§ 4 Nagroda 
(1) Od 15.10.2019 r. spośród wszystkich uczestników losowany jest co kwartał jednorazowo bon na wybrany olej. Bon może zostać zrealizowany u polskiego dystrybutora Bio Planet S.A. 
(2) Uczestnictwo polega na wypełnieniu testu wyboru najlepszej oliwy na stronie internetowej
(3) Wyklucza się możliwość wypłacenia równowartości nagrody w gotówce lub wymiany nagrody. Bony można przekazać innej osobie. 
(4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za użyteczność nagrody.

§ 5 Losowanie zwycięzców, powiadomienie o nagrodzie i przenoszenie jej 
(1) Spośród uczestników organizator najpóźniej po 7 dniach od upływu danego kwartału wylosuje zwycięzcę. Zostanie on wybrany losowo spośród wszystkich uczestników.
(2) Zwycięzcy powiadomieni zostaną o wygranej w wiadomości e-mail. Zwycięzca musi w ciągu 72 godzin od powiadomienia o wygranej odpowiedzieć na wiadomość i przekazać swoje dane kontaktowe w celu przesłania bonu. Jeśli zwycięzca nie zgłosi się w podanym powyżej terminie, nagroda jest losowana ponownie między wszystkimi uczestnikami.

§ 6 Wręczenie nagrody; realizacja wygranej
(1) Nagroda jest wysyłana w wiadomości e-mail. 
(2) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne zmiany adresu, błędy przy podaniu adresu, jak i za swoją dostępność w momencie zawiadomienia. Uczestnikom nie przysługuje prawo do odszkodowania w przypadku zagubienia bonu.

§ 7 Wykluczenie drogi sądowej
Zarówno w odniesieniu do sposobu przeprowadzenia konkursu, jak i przyznania i wręczenia nagród wyklucza się drogę prawną.

§ 8 Zawieszenie konkursu; zmiana warunków uczestnictwa
(1) Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia w każdej chwili, w części lub w całości, konkursu bez dotrzymywania terminów lub do zmieniania jego przebiegu, jeśli z powodów technicznych (np. wirus komputerowy, manipulacja lub błędy w oprogramowaniu/usterki sprzętu) lub prawnych nie jest możliwe jego prawidłowe przeprowadzenie. 
(2) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków uczestnictwa także bez uprzedniej zapowiedzi. 

§ 9 Ograniczenie odpowiedzialności cywilnej
Wszelkie zobowiązania organizatora i jego organów, pracowników i osób działających w jego imieniu do wypłacenia odszkodowania z powodu lub w związku z konkursem, obojętnie z jakiego powodu prawnego, ogranicza się, o ile jest to prawnie dopuszczalne, do przypadków zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa. 

§ 10 Ochrona danych osobowych
(1) Obowiązuje nasza polityka prywatności, dostępna do wglądu na stronie internetowej https://www.bioplanete.com/pl/informationen/Zasady-zachowania-prywatnosci.html
(2) Dane osobowe podane przez uczestników w ramach konkursu będą zbierane, przechowywane, wykorzystywane jak również przekazywane osobom trzecim (np. w celu dostarczenia nagrody) przez organizatora bądź osoby działające w jego imieniu wyłącznie do celów przeprowadzenia i sfinalizowania konkursu. 
(3) Użycie wykraczające poza powyższe ramy nie będzie mieć miejsca.

Życzymy powodzenia w konkursie!
Państwa zespół BIO PLANÈTE