Oświadczenie o ochronie danych osobowych w witrynie internetowej

 

1. Ochrona danych osobowych w skrócie

Informacje ogólne

Cieszymy się, że zainteresowali się Państwo naszymi ofertami. Bardzo ważną kwestią jest dla nas ochrona Państwa danych w trakcie ich zbierania, przetwarzania i wykorzystywania przy okazji Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. Państwa dane są oczywiście chronione zgodnie z prawem. W dalszej części znajdą Państwo informacje o tym, jakie dane są zapisywane podczas Państwa wizyty i w jaki sposób są one wykorzystywane.

Gromadzenie danych w naszej witrynie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych w tej witrynie internetowej?
Przetwarzanie danych w tej witrynie odbywa się za pośrednictwem administratora tej witryny internetowej. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce tej witryny internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?
Gromadzimy dane, które nam Państwo przekazują. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym. Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wejścia na stronę). Gromadzenie tych danych przebiega w sposób automatyczny po wejściu do naszej witryny internetowej.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?
Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia poprawnego działania witryny internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy sposobu korzystania z witryny przez użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?
Mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania w każdej chwili informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania przez nas Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia do analizy i narzędzia innych podmiotów

Podczas Państwa odwiedzin w naszej witrynie internetowej możemy dokonywać analizy Państwa sposobu jej przeglądania. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tzw. programów do analizy danych. Analiza Państwa sposobu korzystania z naszej witryny jest zazwyczaj anonimowa. Sposób korzystania z naszej witryny nie umożliwia Państwa identyfikacji. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na tę analizę lub jej uniknąć, nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.
Mogą Państwo nie wyrazić zgody na tę analizę. Poinformujemy Państwa o możliwości zgłoszenia braku zgody w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych. 

 

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Administratorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy z zachowaniem poufności i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych osobowych. Podczas korzystania z tej witryny internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Danymi osobowymi są wszystkie dane, które umożliwiają identyfikację osoby. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowychwyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to robimy.
Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w tej witrynie internetowej jest:

BIO PLANÈTE
Ölmühle Moog GmbH
Klappendorf 1
01623 Lommatzsch
Telefon: +49 (0) 35 241 820 80
Adres e-mail: kontakt@bioplanete.com

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Zgodę można wycofać w każdej chwili. W tym celu wystarczy wysłać do nas wiadomość e-mail. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych do momentu jej wycofania.

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych zainteresowanej osobie przysługuje prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem odpowiedzialnym za nadzór nad kwestiami ochrony danych jest pełnomocnik w zakresie ochrony danych kraju związkowego, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Listę pełnomocników w zakresie ochrony danych kraju związkowego oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane przetwarzane automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy zostały przekazane Państwu lub osobom trzecim w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi, zostanie to zrealizowane tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Informowanie, blokowanie, usuwanie

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu ich przetwarzania, a w razie konieczności do ich korekty, zablokowania lub usunięcia w dowolnym momencie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem e-mail podanym w stopce.

Brak zgody na wiadomości reklamowe

Nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych udostępnianych w ramach obowiązkowej stopki do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Administratorzy tych stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania niezamówionych informacji reklamowych, takich jak spam.

Środki ostrożności

Dzięki wykorzystaniu możliwości technicznych i organizacyjnych staramy się zapisywać Państwa dane osobowe w taki sposób, by nie były dostępne dla osób trzecich. Podczas komunikacji pocztą e-mail nie możemy jednak zapewnić całkowitego bezpieczeństwa danych, dlatego w przypadku poufnych informacji zalecamy korzystanie z tradycyjnej poczty.

Dzieci

Osoby poniżej 16 roku życia nie powinny bez zgody rodziców lub opiekuna prawnego przekazywać nam danych osobowych. Nie prosimy dzieci i młodzieży o podawanie danych osobowych, nie gromadzimy ich danych ani nie udostępniamy osobom trzecim.


3. Inspektor ochrony danych

Wymagany przez prawo Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy w naszej firmie Inspektora ochrony danych.

IfDDS GmbH
Institut für Datenschutz und Datensicherheit (Instytut ochrony danych i bezpieczeństwa danych)
Ralko Nebelung
Königsbrücker Landstraße 29
01109 Dresden (Drezno)
Telefon: 0351 2757 9057
Adres e-mail: r.nebelung@ifdds.de


4. Gromadzenie danych w naszej witrynie internetowej

Pliki cookie

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń komputera ani nie zawierają wirusów. Pliki cookie pomagają uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywniejszą i bezpieczniejszą. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.
Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty w witrynie. Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnych odwiedzinach w naszej witrynie internetowej.
Przeglądarkę można skonfigurować w taki sposób, aby byli Państwo informowani o włączeniu obsługi plików cookie i mogli indywidualnie decydować o ich akceptacji tylko w określonych przypadkach, aby wykluczyć akceptację plików cookie oraz aby przeglądarka automatycznie usuwała pliki cookie podczas jej zamykania. Gdy obsługa plików cookie jest wyłączona, funkcje tej witryny mogą być ograniczone. Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia niektórych przez Państwa pożądanych funkcji (np. funkcji koszyka zakupów), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator witryny internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia poprawnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeżeli inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy sposobu korzystania z witryny przez użytkownika) są zapisywane, będą one omówione osobno w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Pliki dziennika serwera

Administrator stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie nam przesyła. Te informacje obejmują:

• rodzaj i wersję przeglądarki,
• używany system operacyjny,
• odsyłacz URL,
• nazwę hosta komputera uzyskującego dostęp,
• czas przesłania zapytania do serwera,
• adres IP.

Dane te nie są łączone z danymi z innych źródeł. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który zezwala na przetwarzanie danych do celów realizacji umowy lub środków poprzedzających umowę.
 

5. Narzędzia do analizy i reklamy

Usługa Google Analytics

Ta witryna korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą usługi jest firma Google Inc. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługa Google Analytics korzysta z tak zwanych „plików cookie”. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę użytkowania witryny przez Państwa. Zgromadzone z użyciem plików cookie informacje dotyczące użytkowania witryny przez Państwa są z reguły przekazywane przez firmę Google na serwer w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane.
Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 7 RODO, za
Państwa zgodą na analizę sposobu korzystania z naszej witryny w celu optymalizacji zarówno naszej oferty internetowej, jak i reklamy.

Anonimizacja adresu IP

W tej witrynie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Dzięki temu Państwa adres IP zostanie skrócony przez firmę Google na terenie Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem go do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer firmy Google w USA i tam skrócony. Z polecenia administratora tej witryny firma Google będzie wykorzystywała te informacje, by analizować użytkowanie witryny, tworzyć raporty dotyczące aktywności w witrynie i świadczyć na rzecz administratora witryny dalsze usługi związane z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach funkcji Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczki do przeglądarki

Mogą Państwo zrezygnować z przechowywania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swoim oprogramowaniu przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku nie będzie możliwe korzystanie z wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Można zapobiec gromadzeniu przez firmę Google generowanych przez plik cookie danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez tę firmę, instalując wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod poniższym łączem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Wycofanie zgody na gromadzenie danych

Mogą Państwo wyłączyć zbieranie danych przez Google Analytics, klikając poniższe łącze. Funkcja Opt-OutCookie jest ustawiona w taki sposób, aby uniemożliwić zbieranie Państwa danych podczas przyszłych wizyt w tej witrynie: Wyłącz Google Analytics.
Więcej informacji dotyczących sposobu przetwarzania danych użytkownika przez funkcję Google Analytics można zaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych firmy Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Przetwarzanie danych dotyczących umowy

Zawarliśmy umowę z firmą Google na przetwarzanie danych na zlecenie i w pełni wdrożyliśmy restrykcyjne wymagania niemieckiego organu ochrony danych dotyczące korzystania z Google Analytics.


6. Biuletyn informacyjny

Inxmail

Wykorzystujemy technologie Inxmail do automatycznego przesyłania biuletynów informacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Można je zasubskrybować na stronie internetowej lub na dostępnej karcie biuletynu podczas rejestracji na wydarzenia. W ramach subskrypcji biuletynu informacyjnego gromadzimy dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania zamówionych informacji i nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym.

Cel i treść biuletynów informacyjnych

Elektroniczne biuletyny informacyjne (zwane dalej „biuletynami”), zawierające informacje reklamowe, wysyłamy do użytkowników, którzy wyrazili wyraźną zgodę na ich otrzymywanie, rejestrując się i potwierdzając swój adres e-mail. Zawartość biuletynu jest szczegółowo opisana przy rejestracji i na podstawie tego opisu użytkownik decyduje, czy wyrazić zgodę na otrzymywanie biuletynu. Nasze biuletyny zawierają informacje o nowych produktach, wiedzę ogólną dotyczącą firmy BIO PLANÈTE, przepisy i pomysły na rzeczy do samodzielnego wykonania, konkursy, rabaty i wiele innych treści! 

Potwierdzenie rejestracji

Rejestracja do otrzymywania biuletynu następuje dopiero po potwierdzeniu adresu e-mail przez odbiorcę. W tym celu po wysłaniu formularza rejestracji do biuletynu lub po wypełnieniu karty/formularza biuletynu odbiorca otrzyma tzw. wiadomość double-opt-in mailing z łączem potwierdzającym. Dopiero po skorzystaniu z łącza potwierdzającego następuje rejestracja do otrzymywania biuletynu.
Data i godzina otwarcia łącza potwierdzającego, adres IP użytkownika oraz adres e-mail odbiorcy są przechowywane razem w pliku dziennika jako dowód ważnej zgody na otrzymywanie biuletynu.

Dane rejestracyjne użytkownika

Aby zarejestrować się do otrzymywania biuletynu, wystarczy podać adres e-mail użytkownika. Informacje podawane dobrowolnie, takie jak tytuł oraz imię i nazwisko, są wykorzystywane wyłącznie do personalizacji biuletynu. Rejestrując się do otrzymywania biuletynu Inxmail, użytkownik w sposób wyraźny wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie podanych danych w celu przesyłania biuletynu. Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza rejestracyjnego biuletynu odbywa się wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Uwagi dotyczące analizy sposobu korzystania z biuletynów i witryny

W naszych biuletynach zawsze wykorzystujemy tzw. anonimowe śledzenie. Dzięki niemu reakcje odbiorców (otwarcie wiadomości, kliknięcie łącza tekstowego lub obrazkowego, pobranie za pomocą programu pocztowego) są rejestrowane i przechowywane anonimowo w celach statystycznych. Wnioski dotyczące poszczególnych użytkowników na podstawie przechowywanych danych nie mogą być wyciągane bez ich wyraźnej zgody.
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie naszego biuletynu dostosowanego do Państwa indywidualnych zainteresowań oraz na korzystanie ze spersonalizowanych profili użytkowników, będziemy przetwarzać Państwa adres e-mail oraz imię i nazwisko w celu przesyłania biuletynu.

Za Państwa zgodą zapisujemy Państwa sposób korzystania ze stron internetowych www.bioplanete.com orazbiuletynów. Analiza tego sposobu korzystania przez użytkowników obejmuje w szczególności informacje, naktórych obszarach danej strony internetowej lub biuletynu zatrzymują się Państwo i jakie łącza klikają Państwona tej stronie lub w biuletynie. Indywidualne profile użytkowników są tworzone w ramach przypisania do
Państwa osoby i/lub adresu e-mail w celu lepszego dostosowania ewentualnego podejścia reklamowego, w tym w szczególności biuletynów i reklam drukowanych, do Państwa osobistych zainteresowań oraz w celu udoskonalenia oferty internetowej.
W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na otrzymywanie biuletynu lub na tworzenie spersonalizowanych profili użytkowników ze skutkiem na przyszłość, np. poprzez rezygnację z subskrypcji biuletynu w naszej witrynie internetowej. Łącze umożliwiające wypisanie się z subskrypcji znajduje się na końcu każdego biuletynu. Wycofanie zgody prowadzi do usunięcia zebranych danych użytkownika.

Rezygnacja / wycofanie zgody

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania biuletynu i w ten sposób wycofać zgodę na jego otrzymywanie. W takim przypadku wygasa również jakakolwiek zgoda udzielona na osobiste śledzenie w biuletynie.
Użytkownik ma również możliwość wycofania zgody na przechowywanie i przetwarzanie osobistych reakcji odbiorcy niezależnie od zgody na otrzymywanie biuletynu.
Aby zrezygnować z otrzymywania biuletynu lub wycofać zgodę na przechowywanie i przetwarzanie osobistych reakcji odbiorcy, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres newsletter@bioplanete.com. Ponadto użytkownik ma możliwość rezygnacji z otrzymywania biuletynu lub odwołania swojej zgody na przechowywanie i przetwarzanie osobistych reakcji odbiorcy poprzez kliknięcie łącza do anulowania subskrypcji lub łącza do wyrażenia braku zgody zawartego w każdym biuletynie.


7. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza witryna internetowa używa wtyczek z serwisu YouTube administrowanego przez firmę Google. Administratorem serwisu jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron z zainstalowaną wtyczką YouTube, utworzone zostaje połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube zostaje wtedy poinformowany, którą z naszych stron Państwo odwiedzili.
Zalogowanie się na konto YouTube pozwala serwisowi YouTube na powiązanie historii przeglądania bezpośrednio z Państwa osobistym profilem. Mogą Państwo temu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta YouTube.
Korzystanie z serwisu YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Więcej informacji na temat zarządzania danymi użytkowników znajdą Państwo w Polityce prywatności serwisu YouTube na stronie https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy


8. Odpowiedzialność

Odpowiedzialność za treści

Treści na naszych stronach zostały przygotowane z wielką starannością. Nie bierzemy jednak odpowiedzialności za zgodność, kompletność i aktualność tych treści. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach na mocy ogólnych ustaw, zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej Ustawy o mediach elektronicznych (TMG). Zgodnie z §§ 8–10 TMG jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania informacji przesyłanych lub zapisywanych przez inne osoby ani do badania okoliczności, które wskazują na bezprawne działania. Pozostaje to jednak bez wpływu na nasze zobowiązanie do usunięcia lub zablokowania takich informacji zgodnie z ogólnymi przepisami ustawowymi. Nasza odpowiedzialność w tej kwestii zaczyna się dopiero w momencie, w którym dowiedzieliśmy się o konkretnym naruszeniu prawa. W razie ujawnienia odpowiednich naruszeń prawa oczywiście niezwłocznie usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za łącza

Nasza oferta zawiera łącza do stron zewnętrznych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Z tego też powodu nie ponosimy za nią odpowiedzialności. Za treści i strony, do których prowadzą łącza, odpowiedzialny jest za każdym razem dany sprzedawca lub administrator strony. W momencie tworzenia łączy powiązane strony zostały sprawdzone pod kątem potencjalnych naruszeń prawa. Nie zidentyfikowano wtedy na nich żadnych nielegalnych treści. Bez konkretnego wskazania naruszenia prawa nie można wymagać, by treści powiązanych stron były poddawane stałej kontroli. W przypadku ujawnienia naruszeń prawa łącza te zostaną oczywiście niezwłocznie usunięte.