Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Niniejszym informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez firmę Ölmühle Moog GmbH oraz o przysługujących Państwu prawach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i kto jest inspektorem ochrony danych?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest:

Ölmühle Moog GmbH
Klappendorf 1
D-01623 Lommatzsch, Niemcy
Telefon: +49 (0) 35 241 820 80
Faks: +49 (0) 35 241 820 829
E-mail: kontakt@bioplanete.com

Nasz inspektor ochrony danych jest dostępny pod wyżej podanym adresem oraz pod adresem: dataprotection@bioplanete.com
 

Jakie kategorie danych są przez nas wykorzystywane i jak je pozyskujemy?

Do kategorii przetwarzanych danych osobowych należą imię, nazwisko, adres, numer telefonu (komórkowego) i adres e-mail.

Dane osobowe są uzyskiwane bezpośrednio od Państwa w trakcie zawierania umowy lub są przez Państwa przysyłane (np. wraz z podaniem o pracę), abyśmy mogli je sprawdzić i wypełnić nasze obowiązki.

Ponadto przetwarzamy dane osobowe legalnie uzyskane z ogólnie dostępnych źródeł (np. informacji o zdolności kredytowej). Możemy także otrzymywać dane od osób trzecich (np. od firm rekrutacyjnych lub innych pośredników).
 

W jakich celach przetwarzane są dane i na jakiej podstawie prawnej?

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z postanowieniami unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz wszelkimi dodatkowo obowiązującymi przepisami.

Przetwarzanie danych służy przede wszystkim do zawierania umów i ich realizacji lub ewentualnego ustanowienia stosunku pracy. Główną podstawą prawną jest rozporządzenie RODO.

W stosownych przypadkach przetwarzamy dane osobowe w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich (np. urzędów). Nasze uzasadnione interesy obejmują przede wszystkim dochodzenie lub odpieranie roszczeń. Dane przetwarzamy także w celach statystycznych.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celach innych niż wymienione powyżej zostaną Państwo o tym wcześniej powiadomieni.
 

Komu przekazywane są Państwa dane?

W ramach naszego przedsiębiorstwa Państwa dane osobowe są przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, które potrzebują ich do wykonywania swoich obowiązków wynikających z umowy i przepisów lub którym powierzono zadania z tym związane.

Dane osoby ubiegającej się o pracę są po wpłynięciu podania przeglądane przez dział kadr. Wybrane zgłoszenia są następnie przekazywane wewnętrznie do kierowników działów odpowiadających stanowisku, o które kandydat się ubiega. Następnie ustalane jest dalsze postępowanie. Wewnątrz firmy dostęp do Państwa danych mają zasadniczo tylko te osoby, które potrzebują ich do prawidłowego przeprowadzenia naszego procesu rekrutacji.

W ramach naszej grupy spółek Państwa dane są przekazywane tylko wtedy, gdy przetwarzanie danych lub rekrutacja w spółkach należących do grupy są przeprowadzane centralnie.

Dodatkowo do realizacji części naszych obowiązków wynikających z umów i przepisów oraz zadań z tym związanych zatrudniamy usługodawców. Należą do nich przede wszystkim producenci oprogramowania, którzy w związku z utrzymaniem i konserwacją naszych systemów otrzymują w razie potrzeby dostęp do Państwa danych osobowych. Z każdym takim usługodawcą zawarliśmy umowę, która gwarantuje, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób zgodny z prawem.

Ponadto możemy przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom spoza firmy, jeżeli taka konieczność wynika z umowy lub przepisów, np. urzędowi celnemu itp.
 

Jakich praw mogą Państwo dochodzić w związku z ochroną danych osobowych?

Pod wyżej podanym adresem mogą Państwo uzyskać informację na temat przechowywanych przez nas danych dotyczących Państwa. Ponadto w określonych okolicznościach mogą Państwo zażądać korekty lub usunięcia swoich danych. Przysługuje Państwu także prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych oraz prawo do uzyskania udostępnionych przez Państwa danych w uporządkowanej formie w powszechnie stosowanym formacie odpowiednim do obróbki elektronicznej.


Prawo do nieudzielenia zgody

Mają Państwo prawo nie zgodzić się na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego bez podawania przyczyny. Jeśli przetwarzamy Państwa dane w celu ochrony uzasadnionych interesów, mogą Państwo nie udzielić zgody na taki sposób przetwarzania z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Nie będziemy wówczas kontynuować przetwarzania Państwa danych, z wyjątkiem sytuacji, gdy przedstawimy ważne i uzasadnione przyczyny przetwarzania danych, które przeważają nad Państwa interesami i prawami, lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, realizacji lub odpieraniu roszczeń prawnych.


Gdzie mogą Państwo złożyć skargę?

Mają Państwo możliwość złożenia skargi do wymienionego wyżej inspektora ochrony danych lub organu nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych. Organ nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych właściwy dla naszej firmy to:

Sächsischer Datenschutzbeauftragter
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden, Niemcy


Jak długo będą przechowywane Państwa dane?

W przypadku relacji handlowych:
Dane osobowe usuwamy wtedy, gdy nie są już potrzebne do celów wymienionych powyżej. Po zakończeniu obowiązywania umowy Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami. Wynika to z ustawowego obowiązku wykazywania i przechowywania danych, co określa m.in. kodeks handlowy i ordynacja podatkowa. Okres przechowywania danych wynosi wówczas do dziesięciu lat. Ponadto w pewnych okolicznościach dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym mogą zostać wysunięte przeciw nam roszczenia (ustawowy okres przedawnienia od trzech do trzydziestu lat).

W przypadku podania o pracę:
W razie odpowiedzi odmownej dane osobowe są przechowywane przez okres, w którym mogą zostać wysunięte przeciw nam roszczenia (maksymalnie 6 miesięcy). Jeśli wyrazili Państwo zgodę na dłuższe przechowywanie Państwa danych osobowych, zostaną one przeniesione do naszej bazy kandydatów. Stamtąd zostaną usunięte po upływie dwóch lat, o ile nie miała miejsca ponowna komunikacja. Jeśli w procesie rekrutacji otrzymali Państwo ofertę zatrudnienia, dane z systemu danych kandydatów zostaną przesłane do naszego systemu informacji kadrowej.


Czy mają Państwo obowiązek udostępnienia nam swoich danych?

W przypadku relacji handlowych:
Przy zawieraniu umowy muszą Państwo udostępnić dane osobowe, które są niezbędne do ustanowienia i prowadzenia relacji handlowych oraz wykonywania związanych z tym ustawowych obowiązków, oraz dane, do których uzyskania jesteśmy prawnie zobowiązani. Bez nich nie będziemy w stanie zawrzeć z Państwem umowy.

W przypadku podania o pracę:
W ramach rekrutacji muszą Państwo udostępnić dane osobowe, które są niezbędne do ewentualnego ustanowienia stosunku pracy i wykonywania przez nas związanych z tym ustawowych obowiązków, oraz dane, do uzyskania których jesteśmy prawnie zobowiązani. Bez nich nie będziemy w stanie zawrzeć z Państwem umowy o pracę.