Warunki Uczestnictwa

I. ZASADY OGÓLNE


1. Organizatorem konkursu "Soiree” (dalej: „Konkurs”) jest firma Bio Planete - Ölmühle Moog GmbH (dalej: „Oraganizator) z siedzibą w Klappendorf 2, 01623 Lommatzsch, w Niemczech, we współpracy z firmą Bio Planet S.A., z siedzibą w Wilkowej Wsi 7, 05-084, w Lesznie oraz firmą Bio Kurier - EKO MEDIA, z siedzibą przy ul. Siedleckiej 62, 85-412, w Bydgoszczy (dalej „Współorganizatorami”).

2. Konkurs polega na urządzeniu przez uczestnika konkursu (zwanego dalej: „Gospodarzem”) przyjęcia z przyjaciółmi i znajomymi (maksymalnie 10 osób z Gospodarzem) na którym odbędzie się wspólne gotowanie połączone ze smakowaniem produktów marki BIO PLANÈTE.

3. Całe wydarzenie należy sfotografować. 5 wybranych zdjęć (dalej: „Fotografie”) z wspólnego gotowania i smakowania powinno być wysłane na adres mailowy: soiree-pl@bioplanete.com

4. Po wysłaniu Fotografii drogą mailową, zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.bioplanete.com/soiree (dalej: „Strona Konkursowa”), gdzie odbędzie się głosowanie. Zdjęcia zostaną zamieszczane przez Organizatora od dnia: 07.06.2017 roku.

5. Głosowanie na najlepsze zdjęcia z wspólnego gotowania i smakowania produktów marki BIO PLANÈTE będzie możliwe od 07.06.2017 do 19.07.2017 na Stronie Konkursowej. Głosować może każda osoba fizyczna.

6. Zdjęcia z wspólnego gotowania i smakowania będą publikowane przez firmę Bio Planete, Bio Planet S.A. i EKOMEDIA m.in.: na stronach internetowych tych firm i portalach społecznościowych typu: Facebook, Instagram i YouTube.

7. Głosowanie będzie polegało na kliknięciu wybranego zdjęcia, w ten sposób będą naliczane punkty. Wygra ten Gospodarz, którego zdjęcia z wspólnego gotowania i smakowania zdobędą największą liczbę głosów.

8. Głosowanie jest sterowane specjalnym oprogramowaniem. Jeżeli zaistnieje uzasadnione podejrzenie manipulacji w głosowaniu Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Gospodarza z Konkursu.

9. Fotografie powinny dotyczyć Konkursu i zawierać fotorelację z zorganizowanego przez Gospodarza przyjęcia z przyjaciółmi i znajomymi z wspólnego gotowania i smakowania produktów marki BIO PLANÈTE. Fotografie niespełniające powyższych warunków, zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w Konkursie.


II. WARUNKI UCZESTNICTWA


1. Aby zostać Gospodarzem należy zarejestrować się na stronie internetowej: www.bioplanete.com/soiree do dnia 28.04.2017. Podczas rejestracji, trzeba utworzyć nazwę dla swojej grupy przyjaciół z którą odbędzie się wspólne gotowanie i smakowanie. Nazwa ta będzie później pojawiała się na zdjęciach w galerii.

2. Zgłoszenia po 28.04.2017 nie będą brane pod uwagę.

3. Organizator wraz z Współorganizatorami wybierze 30 Gospodarzy z którymi skontaktuje się drogą mailową.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

5. Gospodarzem może być osoba fizyczna, która:

a) Jest pełnoletnia;
b) Mieszka na stałe w Polsce; 
c) Posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
d) Nie jest pracownikiem firmy Bio Planete, Bio Planet S.A. i EKO MEDIA.

6. Gospodarz może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

7. Do końca maja 2017 każdy wybrany Gospodarz otrzyma przesyłkę kurierską, w której otrzyma bezpłatny pakiet 7 wybranych produktów marki BIO PLANÈTE o łącznej wartości 50 EUR oraz czapki i przepisy z produktami BIO PLANÈTE (dalej: „Pakiet Konkursowy”).

8. Organizator nie odpowiada za przesyłki zagubione lub zniszczone przez firmę kurierską i nie gwarantuje ponownego wysłania Pakietu Konkursowego.

9. Pakiety Konkursowe otrzyma 30 Gospodarzy. Wszystkie oliwy i oleje oraz inne materiały z Pakietu Konkursowego przechodzą na własność Gospodarza

10. Osoba zgłaszająca się jako Gospodarz, zobowiązuje się do zorganizowania przyjęcia z przyjaciółmi i znajomymi (maksymalnie 10 osób z Gospodarzem) i sfotografowania przyjęcia na którym odbędzie się wspólne gotowanie połączone ze smakowaniem BIO PLANÈTE

11. Jeśli Gospodarz po otrzymaniu Pakietu Konkursowego nie wykona zadania konkursowego, Organizator może podjąć odpowiednie kroki prawne.

12. Gospodarz zobowiązuje się do zorganizowania przyjęcia w terminie od 01.06.2017 do 30.06.2017 oraz do przygotowania fotorelacji całego wydarzenia.

13. Fotografie powinny być przesłane w formacie .jpg lub .gif. Istnieje możliwość przesłania zdjęć przez Wetransfer.

14. Nie powinno być takich samych lub podobnych Fotografii. Jeśli zostaną wysłane zdjęcia podobne lub takie same, Organizator zamieści tylko wybrane zdjęcia na Stronie Konkursowej.

15. Gospodarz zobowiązuje się do przesłania zgody osób przedstawionych na Fotografii (najlepiej w formie pisemnej) na zgłoszenie Fotografii do Konkursu oraz na nieodpłatne wykorzystywanie Fotografii przez Organizatora i Współorganizatorów, w tym na publikacje Fotografii na stronie internetowej Konkursu. W przypadku braku takiej zgody Uczestnik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność wynikająca z bezprawnego wykorzystania wizerunku, bezprawnej publikacji i bezprawnego wykorzystywania praw autorskich innych osób lub naruszania ich dóbr osobistych przez Organizatora i Współorganizatorów.

16. Organizator oraz Współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku, kiedy nadesłana Fotografia będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

17. Zabronione jest zamieszczenie na Fotografii jakichkolwiek danych kontaktowych Uczestnika lub innych osób np. numeru telefonu, adresu e-mail.

18. Fotografie nie mogą stanowić reklamy jakikolwiek usług, marek lub towarów, za wyjątkiem marek: Bio Planete, Bio Planet i Bio Kurier.

19. Nadesłane Fotografie nie mogą zawierać treści obscenicznych i niezgodnych z prawem. Nadesłane Fotografie nie mogą powodować negatywnych skojarzeń z produktami i marką Organizatora oraz Współorganizatorów.

20. Wszystkie nadesłane Fotografie zostaną poddane ocenie moderatorów, którzy ocenią, czy nadesłane Fotografie spełniają warunki opisane w niniejszym regulaminie. Jeżeli moderatorzy zaakceptują nadesłane Fotografie, zostaną one opublikowane na Stronie Konkursowej. 

21. Nadsyłając Fotografię do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na obróbkę graficzną Fotografii przez moderatora bez konieczności uzyskania wcześniej zgody Gospodarza.

22. Każdy Uczestnik zapewnia, że Fotografie przesłane w związku z wzięciem przez niego udziału w Konkursie będą jego autorstwa oraz będą całkowicie oryginalne, a w szczególności nie będą stanowić opracowań i nie zostaną w nich wykorzystane jakiekolwiek podmioty, do których prawa przysługiwałyby osobom trzecim.

23. Każdy Uczestnik zapewnia, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do Fotografii przesłanych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.

24. Przesyłając Fotografie w związku z udziałem w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na ich bezterminową publikację. Powyższe opublikowanie Fotografii stanowi istotny element zasad Konkursu i Gospodarz przystępując do Konkursu wyraża zgodę na taką publikację. 

25. Jedynie Fotografie spełniające wszystkie warunki opisane w niniejszym paragrafie zostaną opublikowane na Stronie Konkursowej i będą dopuszczone do rywalizacji konkursowej.


III. NAGRODY I WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW


1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Organizator.

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 24.07.2017 na Stronie Konkursowej.

3. Gospodarz zwycięskiej grupy otrzyma ekskluzywną subskrypcję na produkty marki BIO PLANÈTE przez jeden rok. Oznacza to, że zwycięzca będzie miał możliwość wybrania produktów marki BIO PLANÈTE każdego miesiąca przez jeden rok, o wartości 120,00 zł. Ponadto wszystkie osoby ze zwycięskiego zespołu, będą miały możliwość, jednorazowego wyboru produktów marki BIO PLANÈTE o wartości 90,00 zł. Na dodatek wszyscy uczestnicy przyjęcia otrzymają roczną prenumeratę czasopisma Bio Kurier. 

4. O przyznaniu nagrody Gospodarz zostanie poinformowany drogą mailową. Wygrany Gospodarz zobowiązuję się do przesłania adresów e-mail wszystkich uczestników przyjęcia na adres: soiree-pl@bioplanete.com.

5. Zwycięzcy nie mogą wymienić nagród na równowartość w gotówce.

6. Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za dostępność produktów.


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie Konkursowej.

2. Udział Gospodarza w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.

3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorowi i Współorganizatorom do bezterminowego i nieodpłatnego wykorzystywania przesłanych zdjęć. 

4. Z chwilą wysłania zdjęć, Organizator nabywa bezterminowo i nieodpłatnie nabycie licencji do zdjęć Gospodarzy na następujących polach eksploatacji:

- wykorzystania Fotografii we wszelkiej działalności reklamowej lub promocyjnej, w prasie, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego lub też w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych.

5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Gospodarzy Konkursu jest Organizator i Współorganizatorzy Konkursu.

6. Biorąc udział w Konkursie, Gospodarz i uczestnicy wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204). Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z uczestnictwem w Konkursie oraz działaniami promocyjnymi i marketingowymi dotyczącymi firmy Bio Planete, Bio Planet S.A. i Eko Media.

7. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia z bazy danych. Przetwarzanie danych podanych przez Uczestnika w ramach Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

8. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

9. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, które nie znajdą rozwiązania w trybie reklamacyjnym, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

10. Przeniesienie praw do użytkowania nie może naruszyć prawa osób trzecich.

11. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu.

12. Organizator nie odpowiada za szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez Gospodarza 
w wyniku jego udziału w Konkursie.

13. Gospodarz może wycofać się z udziału w Konkursie do 21 kwietnia 2017 roku. W odwołaniu podlegają wszystkie deklaracje złożone z jego udziałem. Odwołanie można dokonać pocztą, faksem lub e-mailem do Ölmühle Moog GmbH.

14. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie przez Organizatora i Współorganizatorów, którzy muszą ich użyć w celu promocji Konkursu. Dane osobowe będą zapisywane wyłącznie w celu skontaktowania się z nimi ponownie w przyszłym roku, po to by zachęcić uczestników do wzięcia udziału w ponownym konkursie.